About us

Kluby, centrá a združenia UNESCO sú skupiny dobrovoľníkov rôzneho veku a profesie, ktorí sa vo svojom voľnom čase zasadzujú o propagovanie ideí UNESCA. Pod záštitou  národných komisií pre UNESCO sú zoskupené do regionálnych , národných a medzinárodných sietí, na účely spoločného postupu v oblastiach UNESCO.

Viac ako 65 rokov po založení prvého klubu UNESCO v roku 1947 v Japonsku, pôsobí 4000 klubov, centier a združení UNESCO  vo viac ako 100 krajinách sveta. Na národnej úrovni sú kluby UNESCO koordinované komisiami pre UNESCO – u nás to je Slovenská komisia pre UNESCO.  Na medzinárodnej úrovni  Svetovou federáciou UNESCO klubov, stredísk a asociácií (WFUCA).

S ohľadom na rastúce úlohy občianskej spoločnosti pri určovaní verejnej politiky, stratégie UNESCO zohrávajú dôležitú úlohu v procese trvalo udržateľného rozvoja  v spolupráci s ďalšími partnermi občianskej spoločnosti.

Činnosti ktoré kluby UNESCO vykonávajú sú rozmanité. Záležia od záujmov členov klubu a tiež na finančných prostriedkoch, ktoré klub dokáže získať. Klub UNESCO Slovakia sa zameriava na činnosť v oblasti kultúry a vzdelávania.  Každá naša iniciatíva podporuje šírenie zásad a cieľov UNESCO v občianskej spoločnosti. Pôsobíme nielen v oblasti vzdelávania a kultúry, ale snažíme sa aj prispievať  k dialógu medzi kultúrami a generáciami pre udržateľný rozvoj.

 

Klub UNESCO Slovakia vznikol 15.10.2012 na podnet Klubu UNESCO Kroměříž, ktorému chýbal na Slovensku kompetentný partner na cezhraničnú spoluprácu.

Dňa 15.03.2013 získal náš Klub certifikát o zaradení do siete klubov UNESCO Slovenskej republiky. V priebehu roka 2013 sme nadviazali viacero aktívnych medzinárodných partnerstiev a zostávame otvorení aj pre ďalších potencionálnych partnerov.

 

Marcel Koleštík
výkonný predseda
Klub UNESCO Slovakia

Valné zhromaždenie Klubu UNESCO Slovakia:

Rada:

bella kole basary
PaedDr. Stanislav Bella Marcel Koleštík Ing. Jozef Bašary

 

Čestný predseda:      PaedDr. Stanislav Bella
Výkonný predseda:   Marcel Koleštík
Podpredseda:            Ing. Jozef Bašary

Člen rady:                   Mgr. Juraj Vohnout
Člen rady:                   Mgr. Jana Halušková
Člen rady:                   Rudolf Likavčan

 

Revízna komisia:

Predseda revíznej komisie:        Dominika Bašaryová
Člen revíznej komisie:                Ján Guráň
Člen revíznej komisie:                Eva Biarincová