Dňa 15.3.2016 získal náš klub certifikát o zaradení do siete klubov UNESCO.


Marcel KOLEŠTÍK – výkonný predseda
Ing. Jozef Bašary – podpredseda
Mgr. Juraj Vohnout PhD. – podpredseda


Rada Klubu Unesco Slovakia
Eva Biarincová
Mgr. Janka Bagiová
Rudolf Likavčan
Ľubomír Schmida

Revízna komisia
Predseda revíznej komisie:        JUDr. Dominika Bašaryová
Člen revíznej komisie:                Monika Koleštíková
Člen revíznej komisie:                Štefan Sališ

Kluby, centrá a združenia UNESCO sú skupiny dobrovoľníkov rôzneho veku a profesie, ktorí sa vo svojom voľnom čase zasadzujú o propagovanie ideí UNESCA. Pod záštitou  národných komisií pre UNESCO sú zoskupené do regionálnych , národných a medzinárodných sietí, na účely spoločného postupu v oblastiach UNESCO.

Viac ako 65 rokov po založení prvého klubu UNESCO v roku 1947 v Japonsku, pôsobí 4000 klubov, centier a združení UNESCO  vo viac ako 100 krajinách sveta. Na národnej úrovni sú kluby UNESCO koordinované komisiami pre UNESCO – u nás to je Slovenská komisia pre UNESCO.  Na medzinárodnej úrovni  Svetovou federáciou UNESCO klubov, stredísk a asociácií (WFUCA).

S ohľadom na rastúce úlohy občianskej spoločnosti pri určovaní verejnej politiky, stratégie UNESCO zohrávajú dôležitú úlohu v procese trvalo udržateľného rozvoja  v spolupráci s ďalšími partnermi občianskej spoločnosti.

Činnosti ktoré kluby UNESCO vykonávajú sú rozmanité. Záležia od záujmov členov klubu a tiež na finančných prostriedkoch, ktoré klub dokáže získať. Klub UNESCO Slovakia sa zameriava na činnosť v oblasti kultúry a vzdelávania.  Každá naša iniciatíva podporuje šírenie zásad a cieľov UNESCO v občianskej spoločnosti. Pôsobíme nielen v oblasti vzdelávania a kultúry, ale snažíme sa aj prispievať  k dialógu medzi kultúrami a generáciami pre udržateľný rozvoj.

Klub UNESCO Slovakia vznikol 15.10.2012 na podnet Klubu UNESCO Kroměříž, ktorému chýbal na Slovensku kompetentný partner na cezhraničnú spoluprácu.

Dňa 15.03.2013 získal náš Klub certifikát o zaradení do siete klubov UNESCO Slovenskej republiky. V priebehu roka 2013 sme nadviazali viacero aktívnych medzinárodných partnerstiev a zostávame otvorení aj pre ďalších potencionálnych partnerov.